Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”

samorzad2

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami. Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Do konkursu mogą zgłaszać się gminy mające prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami oraz realizują zadania służące  ochronie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Konkurs  skierowany jest  do samorządów miejskich, miejsko-wiejskich
i wiejskich w trzech kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),

B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),

C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zbytków i opieki nad zabytkami. Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 maja 2022 r. na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów. 

Zapraszamy do udziału w konkursie mającym na celu promocję dobrych praktyk w ochronie i zarządzaniu lokalnym dziedzictwem kulturowym.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/.

 

 

 

Konkurs „Zabytek Zadbany”

ZABYTEK ZADBANY 2022 – ruszył nabór zgłoszeń do konkursu!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku i posiada wieloletnią tradycję.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw
i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania
i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Zachęcamy do udziału, czekamy na zgłoszenia do końca stycznia br.

 

 

 

Regulamin

Zalacznik 1 - Zgloszenie uczestnictwa

Zalacznik 2 - Procedura oceny

RODO

 

ZYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

zyczenia

Są szanse na wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuje o obradach 44. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w sprawie polskiego wniosku o uznanie Stoczni Gdańskiej za miejsce światowego dziedzictwa.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/uratowali-stocznie-wciaz-sa-szanse-na-wpisanie-stoczni-gdanskiej-na-liste-swiatowego-dziedzictwa-unesco

URZĄD STATYSTYCZNY w OPOLU ZAPRASZA do UDZIAŁU w NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM na RACHMISTRZÓW SPISOWYCH NSP2021

Urząd Statystyczny w Opolu zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych NSP2021

Jeśli:

— masz ukończone 18 lat,

— cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

— posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,

— posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,

— nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

zgłoś się do swojego urzędu gminy i weź udział w rekrutacji na rachmistrza spisowego.

5+ z pracy rachmistrza:

• dodatkowy zarobek,

• stabilne zatrudnienie z opłaconymi składnikami,

• elastyczność czasu pracy,

• zdobycie cennego doświadczenia i nowych umiejętności,

• poznanie nowych ludzi i rozwój relacji koleżeńskich i zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie urzędu gminy.

Nabr uzupeniajcy mini

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

Jednostkom samorządu terytorialnego został przypisany szereg zadań z zakresu szeroko pojętej polityki publicznej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb mieszkańców również w obszarze obejmującym ochronę i opiekę nad zabytkami. W tym miejscu Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (OWKZ) pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art.22 pkt. 4 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 710), wójt, burmistrz lub prezydent zobowiązany jest do założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, a zadanie powinno być realizowane w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przypomina, że na obszarze każdej gminy powinna zostać założona gminna ewidencja zabytków, którą należy przyjąć zarządzeniem prezydenta, wójta lub burmistrza. Jednocześnie OWKZ prosi o podanie daty wydanego zarządzenia i jego numeru, jak również o przekazanie przedmiotowej ewidencji w formie spisu elektronicznego.

W przypadku braku realizacji obowiązku, o którym mowa w art.22 cytowanej wyżej ustawy OWKZ prosi o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu założenie gminnej ewidencji zabytków i przyjęcie jej odpowiednim zarządzeniem.

Ponadto Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca uwagę, że drugim zadaniem ściśle powiązanym z założeniem gminnej ewidencji zabytków jest sporządzanie
co 4 lata gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 87 pkt. 1 i 3 Ustawy o ochronie zabytków).
Celem programów opieki nad zabytkami jest zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wskazanie możliwości wykorzystania potencjału gminy w zakresie ochrony zabytków, popularyzacji wiedzy o nich oraz edukacji społeczności lokalnych.

W związku z powyższym OWKZ pragnie przypomnieć o konieczności sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami oraz ich cyklicznego aktualizowania.

UWAGA!!! Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku

W związku z wejściem w życie w dn.22.04.2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r. poz.731) informujemy o następujących najważniejszych zmianach:

  1. termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do wojewódzkiego konserwatora zabytków wyznaczono do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie dotacji,
  2. możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie : pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  3. obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku o udzielenie dotacji jest pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

    W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona zabytków” na rok 2022, tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r. niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2017 r., poz.1674)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001674

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r., poz.731)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000731

Izba Administracji Skarbowej w Opolu poleca usługi e-Urzędu Skarbowego

         Na prośbę Izby Administracji Skarbowej w Opolu zamieszczamy na naszej stronie plakat propagujący akcję Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz usługi e-Urzędu Skarbowego. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, opracowano baner informujący o możliwości korzystania i załatwiania spraw przez e-Urząd Skarbowy. Niniejsze informacje zostały przygotowane nie tylko dla podniesienia komfortu i jakości obsługi podatników, ale także dla bezpieczeństwa petentów i urzędników szczególnie w trakcie trwającej pandemii.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

        

Święta Wielkiej Nocy to czas, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne w naszym życiu.

                                     

                                      Elżbieta Molak

                                      Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

                                      wraz z pracownikami

 

 

IMG 6606 duze

Rozpoczyna się NARODOWY SPIS LUDNOŚCI i MIESZKAŃ 2021

Już 1 kwietnia 2021 r. zgodnie z Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. rozpocznie się Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 i będzie realizowany na terenie całego kraju.

Spis powszechny jest badaniem obowiązkowym, polegającym na zbieraniu informacji o ludności zamieszkującej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskane dane są niezbędne do sprawnego zarządzania państwem, a także do reagowania na potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz podejmowania przez rząd działań na rzecz całego społeczeństwa.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM