NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA „WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA”  DO „USTAWY Z DNIA 16 LISTOPADA 2006 R. O OPŁACIE SKARBOWEJ” (DzU z 2016 r., poz.65, 195).

Szczegółowe informacje pod adresem:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000783

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka Zwolnienia

Decyzja wpisu zabytku do rejestru zabytków

10,00 zł 1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana 
w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 5,00 zł poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu
z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

Pozostałe zaświadczenia

17,00 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

2) zaświadczenie wydawane w związku
z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku
z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku: 
  1. na wywóz czasowy;
  2. na wywóz stały.

44,00 zł

100,00 zł

pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę 
w przypadku:

1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji kultury, a także muzeów prowadzonych przez instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 
i publiczne szkoły wyższe;

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Pozwolenia na:

- prace konserwatorskie,

- prace restauratorskie,

- roboty budowlane,

- badania konserwatorskie,

- badania architektoniczne,

- inne działania,

- umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

- na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

- badania archeologiczne,

- poszukiwanie zabytków,

- przemieszczenie zabytku nieruchomego,

- przeniesienie zabytku ruchomego,

- podział zabytku nieruchomego,

- zmianę przeznaczenia zabytku,

- zmianę sposobu korzystania z zabytku.

82,00 zł

1) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

2) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego pozwolenia, jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności
2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności
z zastrzeżeniem ust. 17–19

50% stawki określonej od pozwolenia

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17,00 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru

dokumentów

 

OPŁATY (z wyjątkiem OPŁAT ZA JEDNORAZOWE POZWOLENIE NA STAŁY WYWÓZ  ZABYTKU ZA GRANICĘ) należy uiszczać na konto URZĘDU MIASTA OPOLA:

BANK MILENIUM 03116022020000000215153249

lub

w kasie Wojewódzkiego Urzędu w Opolu: parter, pokój nr 36

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM