Zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – DzU z 2018 r.poz.2067) następujące kategorie zabytków wymagają pozwolenia na wywóz za granicę:

1) zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;

2) elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;

3) wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, nieobjęte kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

4) wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

5) mozaika, nieobjęta kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

6) oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

7) oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką co oryginał, nieobjęte kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

8) pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

9) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

10) pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

11) pojedyncze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

12) kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

13) kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

14) środki transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;

15) inne kategorie, niewymienione w pkt 1–14, obejmujące zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

CZASOWY WYWÓZ ZA GRANICĘ

Powyższe zabytki mogą być czasowo wywożone za granicę:

1. jeżeli pozwala na to ich stan zachowania, a osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, w której posiadaniu znajduje się zabytek, daje rękojmię, że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszkodzeniu i zostanie przywieziony do kraju przed upływem terminu ważności pozwolenia;

2. po uzyskaniu:

a) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę albo

b) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę, albo

c) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę.

W porozumieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wyżej wymienione pozwolenia czasowe wystawia Muzeum Śląska Opolskiego, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole (tel. na centralę  (77) 453 66 77, (77) 454 46 11).

WYWÓZ ZA GRANICĘ NA STAŁE         

Wyżej wymienione kategorie zabytków mogą być wywożone za granicę na stałe, o ile:

1) nie są wpisane do rejestru,

2) nie wchodzą w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych,

3) nie znajdują się w inwentarzach muzeów lub narodowym zasobie bibliotecznym.

Na podstawie art.52 cytowanej ustawy  jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Właściciel zabytku składa wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytków za granicę (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę – DzU 2011 nr 89, poz.510),
  2. ocena wskazująca czas powstania zabytku,
  3. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku/zabytków za granicę,
  4. dwa komplety kolorowych zdjęć zabytku o formacie nie mniejszym niż 9x13 cm,
  5. wycena zabytku,
  6. opłata skarbowa w wysokości 100 złotych na konto:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa od...

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – DzU z 2014 r., poz.1628 ze zm.; a także strona internetowa Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków: nimoz.pl/pl/dzialalnosc/wywoz-zabytkow-zagranice/oplata-skarbowa

Wywóz zabytku za granicę na podstawie pozwolenia może nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania tego pozwolenia.

                Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl) lub w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (www.nimoz.pl).

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM