1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie:
    pobierz wniosek, pouczenie, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4

- prac konserwatorskich,
- prac restauratorskich,
- robót budowlanych,
- badań konserwatorskich,
- badań architektonicznych,
- innych działań,
- na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
- na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie: 
    pobierz wniosek, pouczenie, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7

- badań archeologicznych,
- poszukiwanie zabytków,

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na: pobierz

- przemieszczenie zabytku nieruchomego
- przeniesienie zabytku ruchomego
- podział zabytku nieruchomego,
- zmianę przeznaczenia zabytku
- zmianę sposobu korzystania z zabytku

 

4. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej  pobierz

5. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego  pobierz

6. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego  pobierz

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zabytkowe cechy pojazdu  pobierz

8. Wniosek o dokonanie wpisu pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków  pobierz

9. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
    budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 pobierz

10. Zgłoszenie danych dot. wykonawcy prac konserwatorskich, inspektora nadzoru, badań
    archeologicznych
pobierz

11. Wniosek o objęcie honorowym patronatem przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
    Zabytków
pobierz

12. Oświadczenie wnioskodawcy o tytule prawnym do korzystania z nieruchomości pobierz

Opłata za pozwolenia konserwatorskie i wpis do rejestru zabytków

Nr konta - 03116022020000000215153249 - Bank Milenium

Odbiorca - Urząd Miasta Opola

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM