Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ wuozopole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie a) Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie b) Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. e) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. f) ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. g) ustawy prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r. h) ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. i) ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. j) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17 czerwca 1966 r. k) ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. l) ustawa ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. ł) ustawy o rzeczach znalezionych z 20 lutego 2015 r. m) ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury z 25 maja 2017 r. n) ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. o) ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jrwa;
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub prawo do ich sprostowania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - na podstawie ustaw i rozporządzeń podanych w punkcie 3
- jest obligatoryjne

Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej i I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków

Dnia 9 czerwca 2019 r. odbyło się I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków, zorganizowane przez Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych pod patronatem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zjazd odbył się na terenie wokół XVII-wiecznego zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. Kolekcjonerzy i miłośnicy zabytków techniki mieli okazję zwiedzić zamek, wybudowany w latach 1615-17 przez Joachima von Tschetschau-Mettich i przebudowany w latach 1894-97 w stylu neorenesansowym.

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu

ZamekDbrowaIV Zamek DbrowaII Zamek DbrowaI
ZlotDbrowa2 ZlotDbrowa3 ZlotDbrowa4
ZlotDbrowa5 ZlotDbrowa6 ZlotDbrowa7
ZlotDbrowa8 Zlot Dbrowa10 Zlot Dbrowa11
Zlot Dbrowa12    

Wyniki konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków"

Ogłoszony w 2018 r. konkurs fotograficzny "Na tropie zabytków" został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczone zostały wyniki konkursu oraz wyróżnione fotografie.

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków".

 Fotografie: I miejsce - Kalwaria na Górze św. Anny, II miejsce - Kościół ewangelicki w Lewinie Brzeskim, II miejsce - Zamek w Jędrzejowie

I miejsce.Kalwaria na Grze witej Anny II miejsce.Kocil ewangelicki w Lewinie Brzeskim III miejsce. Zamek w Jdrzejowie

 

Fotografie wyróżnione: 1. Kapliczka, 2. Pałac w Szczytach, 3. Ruiny w parku w Pokoju, 4. Dworzec Główny Opole, 5. Most Morów, 6. Kopice nocą, 7. Rzygacz w pałacu w Kopicach, 8. Zamek w Dąbrowie.

Wyrnienie 1.Kapliczka Wyrnienie 2.PaacSzczyty Wyrnienie 3. Ruiny w parku w Pokoju
Wyrnienie 4.Dworzec Gwny Opole Wyrnienie 5.Most w Morowie Wyrnienie 6. Kopice noc
Wyrnienie 7.Rzygacz na paacu w Kopicach Wyrnienie 8.Zamek w Dbrowie  

Otoczenie kościoła pątniczego św. Anny w Oleśnie wpisane do rejestru zabytków

W dniu 27 czerwca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków otoczenia drewnianego kościoła pątniczego pw. św. Anny w Olesnie, gm. Olesno, pow. oleski. Otoczenie kościoła, będące w granicach historycznego cmentarza obejmuje XIX-wieczne ceglane słupy dawnego ogrodzenia cmentarnego, kaplicę wotywną barona von Reiswitz, kaplicę cmentarną, historyczne nagrobki oraz aleje.

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Anny

Fotografie z archiwym WUOZ-u w Opolu

Olesno koci w. Anny 6ten2 Olesno koci w. Anny 2ten Olesno koci w. Anny 5.ten
Olesno koci w. Anny 3ten Olesno koci w. Anny 9.ten Olesno koci w. Anny 10.ten
Olesno koci w. Anny 4.ten Olesno koci w. Anny.ten Olesno koci w. Anny 7.ten

 

 

Kolejowa wieża wodna w Otmuchowie została wpisana do rejestru zabytków

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kolejowej wieży wodnej, wchodzącej w skład zespołu dworaca w Otmuchowie, gm. Otmuchów, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kolejowej wieży wodnej do rejestru zabytków

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu i ze strony www.wieze.geotor.pl (fot. Bluefish)

Otmuchw wiea cinie 2ten Otmuchw kolejowa wiea cinie 

Otoczenie kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia NMP w Ujeździe zostało wpisane do rejestru zabytków

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków otoczenia kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia NMP w Ujeździe, gm. Ujazd, pow. strzelecki.

Decyzja o wpisie otoczenia ww. kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego

Zdjęcia otoczenia kościoła (z archiwum WUOZ-u)

Szydowice otoczenie2 Szydowice otoczenie3 Ujazd otoczenie

Kościół parafialny w Szydłowicach został wpisany do rejestru zabytków

W dniu 27 marca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, gm. Lubsza, pow. brzeski.

Decyzja o wpisie ww. kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego

Zdjęcia kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła (fot. ze strony głównej pochodzi z archiwum parafii, pozostałe fotografie z archiwum WUOZ-u):

Szydowice koci7 Szydowice koci8 Szydowice koci3 Szydowice koci4
Szydowice koci6 Szydowice koci2    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisania do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego budynku przy ul. Żeglarskiej 11 w Kędzierzynie-Koźlu, usytuowanego na działce nr 2683/9, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisania zabytku do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pałacu w Grudyni Małej, usytuowanego na działce nr 19 k.m.4, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

Kościół parafialny w Wierzbiu został wpisany do rejestru zabytków

W dniu 11 października 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu, gm. Łambinowice, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.

Wierzbie koci paraf. 4ns Wierzbie koci paraf.ns Wierzbie koci paraf. 3ns
Wierzbie koci paraf. 2ns Wierzbie koci paraf. 6ns Wierzbie koci paraf. 5ns

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM