EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zachęcamy do głosowania na Górę św. Anny, ubiegającą się o Znak Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017

„Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.” (za MKiDN)

        Inicjatywa uhonorowania Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) obiektów, które mają silną europejską wartość symboliczną, powstała w 2006 r. Jednak po raz pierwszy ZDE przyznano w 2013 r.

            W 2015 r. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały trzy polskie obiekty, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy oraz stały się symbolem europejskich wartości i praw człowieka:

            - związane z Unią Lubelską (zawartą w 1569 r. między Polską i Litwą) zabytki Lublina: kościół pw. św. Stanisława, klasztor Dominikanów, kościół pw. św. Trójcy oraz pomnik Unii Lubelskiej;

            - historyczny zespół obiektów Stoczni Gdańskiej (Sala BHP, Brama nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku) oraz Europejskie Centrum Solidarności;

            - Konstytucja 3 Maja z 1791 r.

           

W 2016 r. Znakiem Dziedzictwa Europejskiego uhonorowano Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki z okresu I wojny.

W obecnej edycji, w ramach wstępnej selekcji kandydatów na poziomie krajowym, odbywa się do końca grudnia 2016 r. głosowanie na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spośród obiektów, które uzyskają największą liczbę głosów, zostaną wyłonione przez Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego dwa obiekty. Ostateczny wybór zostanie dokonany przez ekspertów Unii Europejskiej.

Zachęcamy do głosowania na Górę św. Anny, która jako jeden z najcenniejszych obiektów Polski została uznana w 2004 r. za pomnik historii!

Link do strony, na której można zagłosować: http://konkursy.mkidn.gov.pl

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Góra Świętej Anny (fot. I-ze strony www.franciszkanie.com, II-IV z archiwum WUOZ-u w Opolu

Gra w.Anny sanktuarium fot. z www.franciszkanie.com 1 Gra w. Anny sanktuarium fot. WUOZ w Opolu 1 Gra w. Anny kaplica Wniebowzicia NMP fot. WUOZ w Opolu 1
Gra w. Anny amfiteatr fot. WUOZ w Opolu 1    

Wolontariat na rzecz dziedzictwa

            Przypominamy, że tylko do 30 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków do programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa. Program ten jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest tworzenie możliwości zaangażowania się społeczeństwa w poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi.

W ramach programu Wolontariat na rzecz dziedzictwa należy składać wnioski projektów promujących:

- funkcję edukacyjną dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, zdobywania i przekazywania wiedzy, pobudzania zainteresowania i chęci uczenia się;

- poznawanie i zrozumienie dziedzictwa kulturowego poprzez dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji lub rewaloryzacji zabytku;

- wykorzystanie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej;

- działania związane z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego;

- zadania prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku;

- prace pomocnicze przy dokumentacji i inwentaryzacji obiektów, dokumentacji źródłowej i terenowej.

            Poza możliwością dofinansowania projektów program zakłada pomoc merytoryczną oraz wsparcie organizacji pozarządowych
w budowaniu wspólnych działań na rzecz opieki nad zabytkami.

Wniosek w systemie EBOI znajduje się pod linkiem: https://esp.mkidn.gov.pl/Eform/EformList/c83ae2c7-8f46-4dad-b083-ab677a565025

 

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie 2016 oraz Targi „Dziedzictwo”

 W dniach od 5-7 października 2016 r. odbędą się w Warszawie Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, dr hab. Magdaleny Gawin oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbary Jezierskiej. Podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, którym towarzyszą Targi Dziedzictwo, zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ochrony zabytków i opieki nad nimi, w tym nowe rozwiązania organizacyjne, projektowe i technologiczne, przydatne w realizowaniu prac konserwatorskich. Targi Dziedzictwo, które nawiązują do dobrych tradycji organizowanych w latach 2005-2007 Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI, są skierowane do osób z branży ochrony i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów. W trakcie Targów Dziedzictwo swoje oferty prezentują producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy usług specjalistycznych, związanych m.in. z konserwacją i przechowywaniem zabytków.

 W programie tegorocznych 4. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo oraz Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich przewidziane są konferencje tematyczne, prelekcje eksperckie, dyskusje oraz wystawy o dziedzictwie, m.in. panel dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, spotkanie dotyczące stanu zachowania zabytków sakralnych czy też aktualnych problemów odnoszących się do zwalczania przestępczości przeciwko obiektom zabytkowym. Podejmowane będą też tematy związane z finansowaniem rewitalizacji zabytków ze środków UE czy orzecznictwem administracyjnym i konserwatorskim.

Targom Dziedzictwo 2016 towarzyszy szereg wystaw:

- „A jednak jest Warszawa!!!”; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Warszawie
-  Prezentacja Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
- „Elizeum  - podziemny salon księcia, dla przyjaciół i pięknych pań”;  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
- „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja”; Narodowy Instytut Dziedzictwa
- „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”; Narodowy Instytut Dziedzictwa
-  Prezentacja projektu zagospodarowania terenu Fortu VIII Służew w Warszawie; Fest Grupa Sp. z o.o. oraz Turret Development Sp. z o.o.
- „Działalność Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej”; Biblioteka Narodowa

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.targidziedzictwo.pl/

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

 GKZ konkurs    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym, który:
- rozpoczął się i został zrealizowany w 2015 r.;
- upowszechniał wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczynił się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia  konkretnych obiektów zabytkowych i wpłynął na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażował uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- był organizowany lub współorganizowany przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

     Konkurs, który jest skierowany do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu promocję działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi.

By wziąć udział w konkursie, należy do 26 września br. nadesłać zgłoszenie w wybranej kategorii:

I – prelekcje, wykłady, warsztaty,
II – aktywności plenerowe,
III – wystawy i projekty multimedialne.

Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze zgłoszone projekty. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który realizuje procedurę konkursową: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

ZABYTKOMANIA – konkurs filmowy

zabytkomaniaOrganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej druga edycja konkursu filmowego Zabytkomania ruszyła 4 kwietnia 2016 r. Skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych konkurs ma na celu rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi połączone z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i lokalnym dziedzictwie kulturowym. W tym roku uczestnicy będą ubiegać się o nagrodę w następujących kategoriach:
Grupa I – uczestnicy między 13 a 18 rokiem życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii oraz film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje
Grupa II – uczestnicy powyżej 18 roku życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii, spot reklamowy promujący Europejskie Dni Dziedzictwa, film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływa 30 czerwca 2016 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2016 r. na uroczystej gali festiwalu Zabytkomania.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3072

Zabytek Zadbany 2016

zabytek zadbany 2016 01Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków – Zabytek Zadbany. Konkurs mający na celu promocję opieki nad zabytkami został zaadresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jury konkursowe, oceniając jakość i zakres prowadzonych prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach, wyróżnia wzorowo prowadzone prace konserwatorskie i najlepsze rozwiązania użytkowania obiektów zabytkowych.

Więcej

Ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany" którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania - edycja 2014.

"Zabytek Zadbany" to doroczny, ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Sekretariat konkursu prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa więcej

WIKI LUBI ZABYTKI

 

Laureaci opolskiej edycji, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego; "Wiki lubi zabytki" A. D. 2013, organizowanego przez "Wikipedia Polska" przy współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.

Z końcem grudnia ubiegłego roku, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał nagrody laureatom wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pod hasłem "Wiki Lubi Zabytki" A.D. 2013.

Kolejny już raz OWKZ jako partner Stowarzyszenia Wikimedia Polska - organizatora ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, przeprowadzonego pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miał okazję docenić i nagrodzić zwycięzców tegorocznej edycji konkursu "Wiki", za dostrzeżenie i ukazanie okiem aparatu fotograficznego, piękna ukrytego w zabytkowych obiektach Opolszczyzny.

Kapituła konkursowa pod przewodnictwem OWKZ Iwony Solisz, po burzliwych obradach, spośród kilkuset nadesłanych fotografii dot. Opolszczyzny, postanowiła przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie;

miejsce pierwsze: pan Robert Hellfeier z miejscowości Smolarnia woj. opolskie), za fotografię przedstawiającą ruinę zamku w Chrzelicach.

miejsce drugie: pan Sławomir Milejski z Wrocławia, za fotografię panoramy kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.

miejsce trzecie: pani Barbara Maliszewska z Wrocławia, za fotografię prezentującą polsko-katolicki kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Obórkach.

wyróżnienie: pani Iza Marek z miejscowości Jaroszów (woj. dolnośląskie), za fotografię ukazującą fragment zabytkowego, brzeskiego kirkutu.

Nadmienić należy, że zgodnie z regulaminem konkursowym "Wiki Lubi Zabytki", wszystkie obiekty przedstawione na nagrodzonych fotografiach, stanowią obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego.

Laureatom konkursu po raz wtóry serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkich odwiedzających naszą stronę www, zainteresowanych obiektami zabytkowymi Opolszczyzny, umiejących dostrzec w nich piękno i walory architektoniczno - artystyczne, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu "Wiki Lubi Zabytki" A.D. 2014.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM